شما در این مسیر قرار دارید

خدمات مشاوره تجاری

مشاوره تجاری

1- نحوه ی تجارت با ایران(شرایط داخلی و خارجی)

2- نحوه ی عملکرد بانک ها در ایران

3- نحوه ی عملکرد گمرک در ایران

4- نحوه ی تاسیس شرکت در ایران